Search

ALGEMENE VOORWAARDEN.

I. In geval van verhindering voor geboekte (coach) sessie wordt u verzocht daarvan 48 uur van te voren bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt door Lo Rig.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lo Rig aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

2. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Lo Rig. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Lo Rig of derden opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.

4. Aanmeldingen voor door Lo Rig aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Lo Rig te zijn. 

5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor aanvangdatum van die opleiding, doch uiterlijk een week voor aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Lo Rig € 45,- wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

6. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Lo Rig het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 45,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Lo Rig verschuldigd.

7. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 4, 5 en 6 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.

8. De deelnemer dient de verschuldigde opleidingsgelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden opleidingen op het aanmeldingsformulier voor die cursus bepaalde, aan Lo Rig te voldoen.

9. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Lo Rig en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Lo Rig schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.

10. Indien Lo Rig door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.

11. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Lo Rig is binnen het kader van de afwegingen die hij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

12. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Lo Rig of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Lo Rig.

13. Lo Rig kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander aan derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Lo Rig kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

14. Lo Rig behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

15. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Direct contact opnemen?